Standardi SFS 12845

FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 152 Liite K (opastava) 25-vuotistarkastukset Putket ja sprinklerit olisi tarkastettava 25 vuoden jälkeen. Putkistot olisi huuhdeltava läpikotaisin ja testattava hydrostaattisesti paineella, joka vastaa staattista enimmäispainetta tai 12 baaria riippuen siitä, kumpi on korkeampi. Putkistot olisi tarkistettava sisäisesti ja ulkoisesti. 100 sprinkleriä kohden olisi tarkastettava vähintään yksi metri haarajohtoa. Jokaisesta putken halkaisijakoosta olisi tarkastettava kaksi putkiosuutta, jotka ovat vähintään metrin pituisia. Kaikki viat, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti laitteiston toimintaan, on korjattava.

Kun kyseessä on märkäasennus, olisi tarkastettava vähintään yksi sprinkleriasennus joka rakennuksesta. Jos yhteen rakennukseen on asennettu useita märkäasennuksia, niistä täytyy tarkastaa ainoastaan 10 %.

Kuiva-asennusten kohdalla tarkastettavien asennusten lukumäärää ei saa vähentää vastaavalla tavalla.

Tietty määrä sprinklereitä on irrotettava ja testattava, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat täysin toimintakykyisiä.

Taulukossa K.1 määritellään tarkastuksen laajuus sprinklerien kokonaismäärän perusteella.

Taulukko K.1 Testattavien sprinklerien lukumäärä jokaista sprinklerityyppiä kohden / Asennettujen sprinklerien kokonaismäärä

Tarkastettavien sprinklerien lukumäärä ≤ 5 000 20

≤ 10 000 40

≤ 20 000 60

≤ 30 000 80 ≤ 40 000 100

Seuraavia ominaisuuksia olisi arvioitava: a) toiminta b) toimintalämpötila c) K-kertoimen vaihtelu d) hajotuskuvion esteettömyys e) jakauman tasaisuus