CEA 4001: 2007 - 06

1.4.3.2 Pitkän ajan luotettavuustarkastus

Putket ja sprinklerit on tarkastettava yksityiskohtaisesti 25 vuoden välein märkäasennuksissa ja 15 vuoden välein kuiva- tai kuiva/märkäasennuksissa.

1.4.3.2.1 Putket

Putkisto on tarkastettava sekä sisä- että ulkopuolisesti. Putkistosta on tarkastettava vähintään yksi haarajohto 100 sprinkleriä kohden kuitenkin niin, että asennusventtiiliä kohden tutkitaan vähintään kahta haarajohto-osuutta. Jos tutkitussa haarajohdossa esiintyy korroosiota tai kasaumia, joita ei voida hyväksyä, on tarkastettava kolmas putki.

Putkistolle on suoritettava hydrostaattinen painekoe suurimmalla staattisella paineella tai 12 barilla (näistä valitaan suurempi) 2 tunnin ajan ja mikäli mahdollista putkisto on huuhdeltava perusteellisesti.

Kaikki haitallisesti laitteiston hydrauliseen suorituskykyyn vaikuttavat viat on korjattava. Kansalliset viranomaiset arvioivat putkiviat.

1.4.3.2.2 Sprinklerit

Määrätty määrä sprinklereitä irrotetaan asennuksesta ja tarkastetaan. Taulukossa 1 määritellään näytteenoton laajuus rakennukseen asennettujen sprinklerien kokonaislukumäärän perusteella.

18

Taulukko 1: Tarkastettavien sprinklerien vähimmäislukumäärä/sprinklerityyppi

Asennettujen sprinklerien kokonaislukumäärä (n)

Tarkastettavien sprinklereiden vähimmäislukumäärä (erä)

n ≤ 5000 20,

5000 < n ≤ 10000 40,

10000 < n ≤ 20000 60,

20000 < n ≤ 30000 80,

n > 30000 100

Irrotetut sprinklerit tarkastetaan silmämääräisesti:

Sprinklerierästä valituille näytteille tehdään seuraavat testit: – toimintalämpötila – toiminta ja vähimmäistoimintapaine – vuotovastus – K-kerroin Ja soveltuvin osin: – herkkyysluokka

Viranomaiset arvioivat tuloksia asennuksen vaatimuksiin nähden ja jos tarpeellista, sprinklerit tulee vaihtaa.

Kun kyseessä on märkäasennus, olisi tarkastettava vähintään yksi sprinkleriasennus joka rakennuksesta. Jos yhteen rakennukseen on asennettu useita märkäasennuksia, niistä täytyy tarkastaa ainoastaan 10 %.

Kuiva-asennusten kohdalla tarkastettavien asennusten lukumäärää ei saa vähentää vastaavalla tavalla.

Tietty määrä sprinklereitä on irrotettava ja testattava, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat täysin toimintakykyisiä.

Taulukossa K.1 määritellään tarkastuksen laajuus sprinklerien kokonaismäärän perusteella.

Taulukko K.1 Testattavien sprinklerien lukumäärä jokaista sprinklerityyppiä kohden / Asennettujen sprinklerien kokonaismäärä

Tarkastettavien sprinklerien lukumäärä ≤ 5 000 20

≤ 10 000 40

≤ 20 000 60

≤ 30 000 80 ≤ 40 000 100

Seuraavia ominaisuuksia olisi arvioitava: a) toiminta b) toimintalämpötila c) K-kertoimen vaihtelu d) hajotuskuvion esteettömyys e) jakauman tasaisuus