Tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Sprinkleritarkastus SST Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.2.2022. Viimeisin muutos 16.2.2022.


1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Suomen Sprinkleritarkastus SST Oy

Y-tunnus: 2861199-7

Osoite: Rantaniementie 22, 36100 Kangasala

Sähköposti: sakari.kippola@sprinkleritarkastus.fi


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yritys: Suomen Sprinkleritarkastus SST Oy

Nimi: Sakari Kippola

Osoite: Rantaniementie 22, 36100 Kangasala

Sähköposti: sakari.kippola@sprinkleritarkastus.fi

Puhelin: +358 40 5755001


3. Rekisterin nimi

Suomen Sprinkleritarkastus SST Oy:n verkkopalvelun käyttäjä-, asiakas- ja markkinointirekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat henkilötietojen käsittelyn

tarkoituksesta riippuen rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus,

suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.


Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoito

Rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tarkoitukset, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi

Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen

Markkinointi sivustokäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisessa mediassa


Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

nimi ja asema

yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

yritys/organisaatio

yrityksen/organisaation osoite- ja laskutustiedot

sivustokäyttäytyminen ja analytiikka

www-osoitteen tiedot

kävijän IP-osoite

käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka liittyvät asiakassuhteen ja tilattujen palveluiden ylläpitämiseen

muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.


Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta

säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta muille tahoille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Tietoja voidaan julkaista tai luovuttaa myös siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti joko Suomen Sprinkleritarkastus SST Oy:n tai sen kumppaneiden toimesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.


11. Evästeet, kävijätilastointi ja markkinoinnin kohdentaminen

Verkkosivusto käyttää Google Analytics -kävijätilastointipalvelua. Palvelun avulla seuraamme sivuston kävijämääriä ja analysoimme sitä miten sivustoa käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Palvelu kerää tietoa cookie- eli evästetiedostojen avulla. Tiedot sisältävät mm. kävijän IP-osoitteen, tietoa käytetystä käyttöjärjestelmästä ja selaimesta sekä tietoa siitä miten sivustolla liikutaan. Muita henkilötietoja tietoja ei kerätä. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia.


Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Voimme hyödyntää mainonnan kohdentamisessa ja konversioseurannassa esimerkiksi Googlen ja Metan ja muiden ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmiä.